rsync | Vevioz Developers

rsync

  1. DevOps

    Tutorial CDN RSYNC

    rsync -avzhe ssh --progress /home/user/public_html/ [email protected]:/home/user/public_html
Top Bottom