rsync | Vevioz Developers

rsync

  1. DevOps

    Tutorial CDN RSYNC

    rsync -avzhe ssh --progress /home/user/public_html/ root@xx.xx.xx.xx:/home/user/public_html
Top Bottom